Årsplan 9. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Kontext+ 9.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger:
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Yderligere er der fra uge 17 indregnet afgangsprøver.

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx hjælpeark, faglige film, forklarende skærmoptagelser i brug af GeoGebra- og regnearksfiler samt GeoGebra- og regnearksfiler, der kan arbejdes videre i.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Afstande og vinkler

Fx uge

33-35

I dette kapitel skal eleverne igennem 3 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i en retvinklet trekant.
 • at beregne afstande i retvinklede trekanter.
 • at bruge den pythagoræiske læresætning.
 • at regne med cosinus, sinus og tangens
 • at fremstille præcise tegninger.
 • anvende ligedannethed til beregning af afstande og vinkler.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tal i store mængder

Fx uge

36-39

I dette kapitel skal eleverne igennem 4 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • 10-talssystemet herunder decimaltallene.
 • potenstal og beregning med disse.
 • kvadratrødder og beregning med disse.
 • brøker og brøkberegninger.
 • irrationale tal.
 • beregninger og talbehandling af kvadrat- og kubikrødder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Prøv mundtlighed 1 - Skoleboden

Fx uge

40

Prøv mundtligheden skal give eleverne mulighed for at bruge en arbejdsform, som vil ligne det, de kan opleve ved den mundtlige prøve, hvor der arbejdes med en matematisk undersøgelse. Her kommer de til at beskrive, analysere og besvare en problemstilling ved at bruge matematik. Eleverne skal arbejde i mindre grupper på 2-3 personer og organiseres i klassen, så hver gruppe har mulighed for at tale sammen og se, hvad de andre i gruppen arbejder med. Arbejdet med undersøgelsen er delt op i tre faser.

Temaet er at udarbejde et realistisk budget for en skolefest, så målet kan nås – et overskud på 10 000 kr.

Data og chance

Fx uge

41-45

I dette kapitel skal eleverne igennem 6 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • at tage kritisk stilling til statistiske beskrivelser og analyser.
 • at udvælge og benytte relevante deskriptorer i statistiske undersøgelser.
 • at analysere datasæt og diagrammer.
 • at udtage stikprøver.
 • anvende odds til beskrivelse af sandsynlighed for en hændelse.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

46-49

I dette kapitel skal eleverne igennem 5 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • at plotte talpar fra to variable ind i et koordinatsystem og afgøre om der kan tales om en sammenhæng.
 • lineære funktioner herunder stykkevis lineære funktioner.
 • uligheder som intervaller i funktioner.
 • grafer, tabellægning og forskrifter knyttet til omvendt
 • grafer, tabellægning og forskrift for andengradsfunktioner.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Prøv mundtlighed 2 - Figurer på sømbræt

Fx uge

50

Prøv mundtligheden skal give eleverne mulighed for at bruge en arbejdsform, som vil ligne det, de kan opleve ved den mundtlige prøve, hvor der arbejdes med en matematisk undersøgelse. Her kommer de til at beskrive, analysere og besvare en problemstilling ved at bruge matematik. Eleverne skal arbejde i mindre grupper på 2-3 personer og organiseres i klassen, så hver gruppe har mulighed for at tale sammen og se, hvad de andre i gruppen arbejder med. Arbejdet med undersøgelsen er delt op i tre faser.

Temaet er at undersøge forskellige polygoner på et sømbræt. Eleverne skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem arealet af et polygon og antallet af kantsøm og antallet af indre søm.

Formler og ligninger

Fx uge

1-4

I dette kapitel skal eleverne igennem 4 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • at beskrive sammenhænge med regneudtryk.
 • at indsætte i og omskrive formler.
 • at vise sammenhænge ved brug af variable.
 • at opstille og løse forskellige typer af ligninger.
 • at opstille og løse uligheder
 • at løse ligninger og uligheder ved tegning i et koordinatsystem.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vækst, procent og økonomi

Fx uge

5-9

I dette kapitel skal eleverne igennem 4 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • forskellen mellem absolut og relativ ændring.
 • renter og rentesregning.
 • beregninger med procent.
 • brug af indekstal.
 • beskrivelser af konstant og procentuel vækst.
 • økonomiske sammenhænge herunder lån og opsparing.
 • sammenligning af lån ved brug af ÅOP.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Prøv mundtlighed 3 - De olympiske lege

Fx uge

10

Prøv mundtligheden skal give eleverne mulighed for at bruge en arbejdsform, som vil ligne det, de kan opleve ved den mundtlige prøve, hvor der arbejdes med en matematisk undersøgelse. Her kommer de til at beskrive, analysere og besvare en problemstilling ved at bruge matematik. Eleverne skal arbejde i mindre grupper på 2-3 personer og organiseres i klassen, så hver gruppe har mulighed for at tale sammen og se, hvad de andre i gruppen arbejder med. Arbejdet med undersøgelsen er delt op i tre faser.

Temaet er statistik omkring de olympiske lege, hvor antallet deltagere og konkurrencer er steget igennem årene. Eleverne skal prøve at beskrive ud fra statistikkerne, hvordan de olympiske lege vil se ud i år 2064.

Flade og rum

Fx uge

11-13

I dette kapitel skal eleverne igennem 2 scenarier og en række aktiviteter lære om:

 • at beregne rumfanget af enkle rumlige figurer.
 • at beregne overfladeareal af rumlige figurer.
 • sammenhængen mellem rumfang af prisme og pyramide.
 • at beregne rumfang af en pyramidestub.
 • at beregne rumfang af en keglestub.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Prøv skriftligheden 1-7

Fx uge

14-17

Eleverne vil igennem de 7 forskellige temaer arbejde med at formulere sig skriftligt i matematik.

1. På loppemarked indeholder økonomi, her beregning af rabat og tage stilling til formler til beregning.
2. Drivhus og regnvand indeholder bl.a. areal og rumfang.
3. Gæt farve handler om sandsynlighed og at kunne aflæse diagrammer.
4. Plænefesten handler om at opstille funktioner og forklare de grafer, der kan tegnes.
5. Et ligebenet trapez handler om konstruktion og formler.
6. Vejret i juli tager udgangspunkt i en statistik, som skal tolkes bl.a. ved at hjælp af diskriptorer.
7. Gangetabeller handler om at eleven kan formulere sig om og med algebra.